11 marca 2018

Grey miragesEverything has a soul. Everything remembers. Proud monoliths of red brick scrape the skies. Factories. Chimneys. Tenant houses. The iron teeth of unrelenting time gnaw through bricks, piece by piece returning them to the earth they were made of. But the redness has already stained this cityscape: like ochre for the dead, never to be washed off.
Everything has a soul. Everything remembers. Proud monoliths stand blackened and pushed aside now, just at arm's length from the world of glamour. A grey girl (her blood red like bricked factories) slips behind a shroud of uncomfortable silence that surrounds them. Lofty walls flank her, unfazed, not dead, but dreaming. They don't belong to this world. Neither does she.
Everything has a soul. Everything remembers. The window on the ground level is ajar; in the summertime the icy cold air coming from subterranean guts of this tenant house would be easier to feel. The grey girl knows an untypical chill always accompanies ghosts. Deep in the bricked maw, at the threshold of hearing there resonates a sound of a beating mechanical heart.
The girl takes an antique key off her neck.

Wszystko ma duszę. wszystko pamięta. Dumne monolity z czerwonej cegły pną się ku niebu. Fabryki. Kominy. Kamienice. Żelazne zęby nieubłaganego czasu przegryzają się przez cegły, kawałek po kawałku zwracając je ziemi, z której je ulepiono. Ale czerwień już wżarła się w miejski krajobraz: jak ochra dla umarłych, nigdy nie do zmycia.
Wszystko ma duszę. wszystko pamięta. Dumne monolity stoją zepchnięte na ubocze i sczerniałe, na wyciągnięcie ręki od świata blichtru. Szara dziewczynka (jej krew czerwona jak cegły fabryk) wślizguje się za spowijający je całun wstydliwego milczenia. Wyniosłe ściany flankują ją, niewzruszone, nie umarłe, lecz śniące. Nie należą do tego świata. Ona też nie.
Wszystko ma duszę. Wszystko pamięta. Okno przy ziemi jest uchylone; przy letniej aurze lodowate powietrze wionące z podziemnych trzewi kamienicy byłoby lepiej odczuwalne. Szara dziewczynka wie, że nietypowy ziąb zawsze towarzyszy duchom. W ceglanej czeluści, na granicy słuchu odzywa się rytm mechanicznego serca.
Dziewczynka zdejmuje z szyi obtłuczony klucz.You can probably see today's entry is different than usual, both stylistically and technically. That's exactly how I meant it to be. It's a half cosplay of one of my OCs. It's a type of costume where a general vibe of a character is kept, but as a whole it's adapted to my taste and capabilities. That's also why the photos are heavily edited - it's a dress-up costume, not an outfit. It's not me and I've cared more for creating a certain mood I associate with this character, and less for showing details of what I was wearing.

Widać zapewne, że dzisiaj jest inaczej niż zwykle, i wizerunkowo, i technicznie. Nieprzypadkowo. Dzisiejszy wpis to mianowicie luźny cosplay jednej z moich postaci. To taki typ przebrania, gdzie ogólna estetyka pierwowzoru zostaje zachowana, ale całość jest podporządkowana pod mój gust i możliwości. Dlatego też zdjęcia są mocno zedytowane - bo to kostium, nie stylizacja. To nie jestem ja i bardziej zależało mi na oddaniu klimatu, który kojarzę z tą postacią, niż dokładnym pokazaniu stroju.So, who is this character? It's a little girl I've created as a metaphor for my home city, Lodz. She's little, because it's a very young city. She wears greys, because Lodz is seen as unattractive and grey. Her clothes are dirty and ragged - my city is very neglected and run-down. But these very clothes, influenced by 19th century fashion, are full of intricate details - because the non-obvious beauty of tenant houses built during our golden age is reserved only to those who are willing to see and appreciate it.

Kimże jest ta postać? To mała dziewczynka, którą stworzyłam jako metaforę mojej rodzinnej Łodzi. Jest mała, bo to młodziutkie miasto. Nosi szarości, bo Łódź jest postrzegana jako nieatrakcyjnie szara. Jej ubranka są ubrudzone i w nie najlepszym stanie - jesteśmy miastem bardzo zaniedbanym i niszczejącym. Ale jednocześnie ubranka te, nawiązujące do mody XIX wieku, mają mnóstwo misternych detali - bo nieoczywiste piękno kamienic ze złotego wieku Łodzi jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy chcą je dostrzec i docenić.I won't post any reference pictures of this character, though, because I feel very uncomfortable about sharing my doodles with the world. But this girl is quite important for me, because she's the origin of my unkempt and many-layered way of dressing. Actually, one of the first entries on this blog was also was a half-assed cosplay of her (slightly worse, because it wasn't in grey; slightly better, because I still had long hair). It was later when I've discovered such style already exists and has a name, but I don't really care. My sentiment remains strong, for it's springs from my dear city, its peculiar kind of beauty and mood.

Nie pokażę żadnej referencji postaci dla porównania, ponieważ czuję się bardzo niekomfortowo z publikowaniem moich ołówkowych wypocin. Ale dzieweczka jest dla mnie dość istotna, bo to właśnie po niej mam ten nieuporządkowany wielowarstwowy styl ubierania się. Ba - jeden z pierwszych postów na tym blogu też był jej pseudo-cosplayem (ciut gorszym, bo nie szarym; ciut lepszym, bo miałam jeszcze długie włosy). Później dopiero odkryłam w internecie, że ktoś już na to wpadł i nadał temu nazwę, ale nic to. Sentyment pozostaje, bo jest wyrasta z mojego drogiego miasta, jego specyficznej urody i atmosfery.But neither the costume-y factor, nor the teeth-rotting post-production of photos won't stop me from writing something about the place - especially when it's very important in this case! It's a backyard between two massive tenant houses built in 19th century for workers of a colossal factory nearby. Said factory is now a shopping-leisure centre, pimped to the max, with clean bricks and what not. You can guess it attracts lots of visitors, including tourists. And here you have such a grimy and dark backyard more or less on the other side of the street...
But it's a safe place - and for me one of the most typically 'Lodz' ones atmosphere-wise. And I won't ever say it doesn't have it's appeal. Even despite being dotted with dog poop, bird corpses and bones of unknown origin.

Ale i kostiumowość, i boląca w zęby postprodukcja zdjęć nie powstrzymają mnie przed napisaniem czegoś o miejscu - zwłaszcza, że jest szalenie istotne w tym przypadku! To podwórko między dwiema kolosalnymi robotniczymi kamienicami, które w Łodzi noszą nazwę famuł. Znajduje się ono z grubsza naprzeciwko wypucowanego na błysk centrum handlowo-rozrywkowego założonego w gigantycznym kompleksie pofabrycznym. Dość powiedzieć, że przyciąga mnóstwo odwiedzających, w tym turystów. A tu takie groźnie wyglądające, mroczne podwórze...
Ale to bezpieczne miejsce - i dla mnie jedno z najbardziej typowo łódzkich klimatem. I nigdy nie powiem, że nie ma swojego uroku. Nawet mimo bycia usianym psimi fekaliami, ptasimi trupami i kośćmi pochodzenia niewiadomego.


Witchy sweater - thrift store, altered by me
Blouse with houses print - thrift store
Dark grey chiffon top - thrift store
Light grey layer - thrift store
Long chiffon buttcape - thrift store
Polka dots layer - thrifted scarf
Dark grey dress with baubles - thrift store
Bloomers with polka dots - handmade
Earmuffs with bead details - thrift store
Key pendant - gift from a former friend
Frilly scarf - thrift store, altered by me
Fingerless gloves - handmade
Boots - H&M
Also exactly 23 safety pins >D

2 lutego 2018

Alios age incitatos, alios age rabidos

'Every low arch and massive pillar was Roman—not the debased Romanesque of the bungling Saxons, but the severe and harmonious classicism of the age of the Caesars; indeed, the walls abounded with inscriptions familiar to the antiquarians who had repeatedly explored the place—things like “P. GETAE. PROP... TEMP... DONA...” and “L. PRAEC... VS... PONTIFI... ATYS...”
The reference to Atys made me shiver, for I had read Catullus and knew something of the hideous rites of the Eastern god, whose worship was so mixed with that of Cybele.'
H.P. Lovecraft, The Rats in the Walls

So, as you might or might not know, Catullus is one of my favourite ancient poets. Aside from typical for him short and deeply felt poetry, there are also highly learned and sophisticated long poems. I'm not a fan of these: they deal with mythological themes, and Greek mythology bores me, plus they are impossible to relate to - while I adore Catullus because he was able to speak to me on a personal level. Yet it's the long ones I had to make a presentation on during one of my classes. Welp... Among them there is a poem about Attis, which I like best from this sad bunch. But more because of what his myth is about, rather than the poem itself...
So, Attis was a consort god of goddess Cybele - a deity adopted from Asia Minor to Greece, and later, to Rome. The cult of these two differed a lot from the cult of native gods - it was wild and orgiastic, based on trance techniques, and only eunuchs could become Cybele's priests, something that was shocking for both Greeks and Romans (the Romans actually banned this aspect). What's more, it was always act of self-castration made during a religious trance (interesting fact: the residents of a house, where such newly-made eunuch tossed his severed genitalia into, were obliged to give him everything belonging to a woman's dress. He wasn't entitled to wear a male dress ever again. Yes, the eunuchs already then were on the margins of society and were looked down on.). It was a direct correspondence with the Attis' myth, who cut off his genitalia after Cybele had brought divine madness down on him. And me, well - I'm so weak for divine madness, orgiastic mysteries, sacrificial blood flowing, and for archetype of Great Mother Goddess and her lover, young god, who always dies by her hand and is always reborn with spring."Każdy niski łuk i potężny filar były rzymskie - prawdziwie i harmonijnie klasyczne, z czasów cezarów. Ściany nosiły inskrypcje znajome badaczom starożytności, którzy wielokrotnie badali to miejsce - „P. GETAE. PROP… TEMP… DONA…” i „L. PRAEC… VS… PONTIFI… ATYS…”.
Odniesienie do Attisa wstrząsnęło mną, gdyż czytałem Catullusa i wiedziałem cokolwiek o straszliwych rytuałach tego wschodniego boga. Wiara w niego była przemieszana z wiarą w Kybele."
H.P. Lovecraft, Szczury w murach

Jak wiecie bądź nie, Katullus jest jednym z moich ulubionych antycznych poetów. Poza typowymi dla niego pełnymi gwałtownych emocji niedługimi formami, pewną część jego twórczości zajmują też wysoce erudycyjne długie utwory o zupełnie innym charakterze. Nie lubię ich: mają tematykę mitologiczną, a mitologia grecka mnie nuży; do tego nie da się z nimi utożsamić - podczas gdy Katullusa cenię właśnie za to, że udało mu się zaskarbić mój stosunek emocjonalny. Jednak to właśnie o nich przypadło mi zrobić wystąpienie na zajęciach. Cóż... Jest wśród nich utwór o Attisie, który z całej tej pajdy lubię najbardziej. Ale raczej za mit, jakiego dotyka, niż wiersz sam w sobie...
Otóż Attis był bogiem towarzyszącym bogini Kybele - bóstwa, które zostało zapożyczone z Azji Mniejszej najpierw do Grecji, a potem do Rzymu. Kult tej dwójki różnił się od kultu rodzimych bogów - był dziki i orgiastyczny, bazujący na technikach transowych, a kapłanami Kybele mogli zostać jedynie eunuchowie, co szokowało zarówno Greków, jak i Rzymian (Rzymianie w istocie zabronili tego aspektu). Co więcej, był to zawsze akt samokastracji dokonywany właśnie w religijnym transie (ciekawostka: mieszkańcy domu, do którego taki świeżo zrobiony kastrat wrzucił swoje odcięte genitalia, mieli obowiązek wyposażyć go w pełny strój kobiecy. I męski już nigdy mu nie przysługiwał. Tak, eunuchowie już wtedy byli na marginesie społeczeństwa i pogardzano nimi.). Było to bezpośrednie przeniesienie z mitu o Attisie, który odciął sobie genitalia po tym, jak Kybele zesłała na niego boskie szaleństwo. A ja, cóż - mam słabość do boskiego szaleństwa, orgiastycznych misteriów, lejącej się krwi ofiarnej, i do archetypu Wielkiej Bogini Matki i jej kochanka, młodego boga, który zawsze umiera z jej przyczyny i zawsze odradza się na wiosnę.Short lace dress - thrift store gothic styl ubierania
Chiffon blouse - thrift store strega fashion
Witchy chiffon skirt - altered thrifted dress (Raven)gotycka stylizacja
Lace underskirt - thrift store gotyckie stylizacje
Harness - Restyle uprząż restyle
Headband with leaves and pearls - H&M gotka polska
Mini book necklace - repurposed anthology of Catullus' poetry
Pomegranate earrings - repurposed keychains from tourist shop in Rethymno
Long gloves - Allegro
Boots - H&M


So I thought I've found a safe spot for photos, and then bam! - I notice I'm being watched by a fucking Illuminati eye >D

A więc sądziłam, że znalazłam miły zakątek na zdjęcia, i nagle jeb! - dostrzegam, że obserwują mnie Illuminati >D
I mean, why would I make a presentation on my favourite poet without any hint to him in my dress, when I can - and prefer - to use one?

W sensie, po co mam robić prezentację o moim ulubionym poecie bez żadnego nawiązania do niego w stroju, kiedy mogę - i wolę - z?

19 stycznia 2018

Winter? More like FAILter

Snow is unheard of this winter in Wroclaw. I saw snow on photos of friends in other cities, but Polish pole of heat (one of them, at least) offered only 5-minutes long poor excuses of snowfalls, during which snow was melting immediately. Such wild snowfall appeared even on two of today's photos - it's literally all of it I saw this winter. I'm not really complaining - I hate this season. But without the white fluff it's even more hateful due to world's gray ugliness.
But climate is a funny thing. I've been checking various USAn or Canadian stuff lately because of reasons (it's usually a zero interest part of the world for me) - and I've discovered Poland is more or less on the same latitude as southern part of Hudson's Bay in Canada. That's the part of Canada where not many people live due to cold, am I right? And here? Temperatures hardly reaching below zero on the Celsius scale and not even a millimeter of snow >D (ok, I know climate is caused by more things than just latitude, but you know - that's quite an extreme difference. Also, no polar bears in Poland.) That USA, never satisfied - stole whole ration of snow for this winter and went as far as to spend it even on the warmer states, only to make sure nobody else would have it >D Jokes aside, but the last time I saw real snow was in 2013. On April Fools' Day. Wonderful fucking prank, Mother Nature... (but I love you anyway <3 Even if you're quite a whore <3)

Nie ma śniegu tej zimy we Wrocławiu. Na zdjęciach znajomych z innych miast widywałam jakieś śniegi, ale polski biegun ciepła (jeden z, przynajmniej) oferował tylko pięciominutowe opady, które natychmiast topniały. Jeden z takich opadów załapał się nawet na dwa z dzisiejszych zdjęć - oto cały śnieg, jaki widziałam tej zimy. W sumie nie narzekam - nie znoszę tej pory roku. Ale bez białego puchu jest jeszcze nieznośniejsza przez burą brzydotę świata.
Ale klimat to zabawna sprawa. Otóż zerkam sobie ostatnimi czasy na różne usańskie bądź kanadyjskie kwestie, ponieważ powody (normalnie nie interesuje mnie ta część świata). Odkryłam w trakcie tego zerkania, że Polska leży z grubsza na tej samej szerokości geograficznej co południowa część Zatoki Hudsona w Kanadzie. To już te tereny Kanady, gdzie z powodu zimna żyje niewielu ludzi. A tu? Temperatury, które z rzadka spadały poniżej zera i ani milimetra śniegu >D (jasne wiem, że klimat nie jest kwestią samej tylko szerokości geograficznej, ale wiecie - to dość ekstremalna różnica. Na naszym równoleżniku Kanada ma niedźwiedzie polarne.) Ach to USA, nigdy nienasycone - ukradło cały przydział śniegu na tę zimę i rzuciło nim po swoich nawet co cieplejszych stanach, byleby tylko nikt inny nie dostał >D Śmieszki śmieszkami, ale ostatni raz widziałam porządny śnieg w 2013 roku. W Prima Aprilis. Super żart ku*wo... (nie, nie cisnę po Matce Naturze <3 Absolutnie nie <3 Chociaż faktem jest, że trochę się kurwi.)


Return of the temple rings! Under the last entry there was some salt how they are not Slavic - my bad, I should have provided some evidence. Here you are: museum headGreat Moraviansimilar, but Polishlots of museum artifacts. Note the crescent moon shape I've mentioned before - they look so oriental... That's why for my temple rings I use oriental earrings. After all, I'm not a historical reenactor, nor I aspire to be.

I powtórka z kabłączków! Pod ostatnią notką było trochę zagranicznego bólu dupy, że to nie słowiańskie - no tak, zapomniałam dać dowody. Ale mogę tutaj: muzealna głowaWielkomorawskiepodobne, ale polskiedużo muzealnych znalezisk. Zwróćcie uwagę na półksiężycowaty kształt, o którym wtedy wspomniałam - one wyglądają tak orientalnie... Dlatego też używam do moich kabłączków orientalnych kolczyków. Jakby nie było, nie jestem rekonstruktorką i nie chciałabym nawet.

Poncho with fringe - thrift store strega fashion poncho
Shirt with lace details - thrift store winter gothic girl
Chiffon dress - thrift store Скроневі кільця
Skirt with knitted and chiffon layers - thrift store kabłączki skroniowe
Velvet and chiffon skirt with lace - thrift store Височные кольца
Temple rings - earrings from Lokaah kabłączki słowiańskie
Headband - H&M choker slawische Schläfenringe
Black and gold bracelets - Allegro Скроневыя кольцы
Slave bracelet - Lokaah záušnice
Fur muff - thrift store slavic temporal rings
Cloche hat - handmade kapelusz lata 20
Coat - Mohito slavic temple rings
Boots - H&M