18 października 2016

Lost in time

Song for today: Dead Can Dance - Agape

Crete is full of nice people. One thing is they, like most people with unpopular mother tongue, whenever they hear wonky attempts at talking in it, they immediately feel sympathy towards you and offer you glass of wine or discounts. The second thing is the amount of compliments my style gets here can compare only with the amount it gets on the internet. I can't simply walk on the street or walk into a shop and not hear any sound of awe. What's better, these are mostly women's voices, what eliminates uneasyness from this experience. It's nice to the point of embarrassment, which on one hand causes me to want to blend into the crowd, but maybe it will help with my dwindling self-esteem... It's one of the things I expected from this trip anyway.
On the funnier note: there's one reaction stuck in my head. So the waiter from the restaurant I often go by when heading to my favourite place to chill (quite literally, the winds from the Sea are cold indeed...), tends to greet me with 'salaam alaykum'. I have no idea what's going on in his mind - does my bared belly cause him to think I belong to religion that orders women to cover themselves? Or my godlessly short uncovered hair? Or is it this forbidden alcohol I tend to carry in hand? >D

Kreta jest pełna przemiłych ludzi. To, że jak większość ludzi posługujących się niepopularnym językiem, gdy tylko usłyszą koślawe próby mówienia nim, od razu nabierają sympatii i są skłonni częstować winem czy dawać zniżki, to jedno. Drugie to to, że ilość komplementów, które zgarnia tutaj mój styl, może się równać tylko z tą, którą uświadczam lansując się nim w internecie. Nie mogę przejść ulicą czy zajść do sklepu i nie usłyszeć jakiegoś głosu zachwytu. Co lepsze, częściej są to kobiety, niż mężczyźni, co usuwa z takiego doświadczenia element niezręczności. To miłe aż do punktu zażenowania, co z jednej strony sprawia, że mam ochotę zacząć wtapiać się w tłum, a z drugiej może naprawi moje kulejące poczucie własnej wartości... W końcu właśnie między innymi tego oczekiwałam od tego wyjazdu.
Z zabawniejszej strony: utkwiła mi w głowie jedna reakcja. Otóż pan kelner z restauracji, którą mijam często w drodze do mojego ulubionego pleneru do czilowania, ma w zwyczaju mówić do mnie "salam alejkum". Nie mam pojecia, co chodzi mu po głowie - czyżby to mój niekoszernie odkryty brzuch wywoływał skojarzenia, że należę do religii, która każe kobietom się zakrywać? Albo odsłonięte bezbożnie krótkie włosy? A może zakazany alkohol dzierżony w dłoni? >D


Contents:
Dress - thrift store, a bit altered by me
Tulle skirt - thrift store
Necklaces - anklet from Lokaah, Pull and Bear, handmade with teaspoon
Brooch - Bijou Brigitte, altered by me
Earrings - H&M
Bracelets - Lokaah, H&M, C&A, Glitter, anklet traded with rooomate, Chinese market, tourist shop in Rethymno
Rings - Lokaah, H&M
Belt - thrift store
Headwrap - thrifted scarf with flower hairclips bought in small store in Rethymno
Net shirt - selfmade from tights


I've visited a second-biggest city on Crete, Chania. Chania and Rethymno compete against each other amoung tourists for the name of the most beautiful city in Crete and I during my short walk through its Old Town I saw, why (which for example can't be said about Crete's capital, Heraklion). Chania, having an airport, is full of tourists, what in additon to high temperaure on that day was being much of a hassle for me while trying to peacefully sightsee and take photos. And a group of Polish youths sitting with cigarettes and alcohol right under the lighthouse got me super angry. I'll be back in Chania one day - but today only random photos of random architecture, with preference for remains of Venetian fortifications, Byzantine city walls with modern buildings on top of them and Ottoman lighthouse resembling a minaret.
I don't know why, but when I was looking at photos of Crete back yet in Wroclaw, the lighthouse in Chania seemed prettier to me than the one in Rethymno - while in reality it's exactly the opposite?

Odwiedziłam drugie największe miasto na Krecie, Chanię. Chania i Rethymno rywalizują wśród turystów o miano najładniejszego kreteńskiego miasta i w czasie mojej krótkiej przebieżki przez to miasto rozumiem, czemu (co na przykład nie ma miejsca w przypadku stolicy wyspy, Heraklionu). Chania, posiadając lotnisko, jest pełna turystów, co w połączeniu z bardzo wysoką tego dnia temperaturą znacznie utrudniało mi zwiedzanie i robienie zdjęć - a już kompletnie zeźliła mnie grupka młodocianych Polaczków robiących sobie alkoholowo-papierosowy piknik pod samą latarnią morską. Do Chanii wrócę któregoś dnia - ale dzisiaj tylko przypadkowe kadry przypadkowej architektury, z preferencją dla resztek weneckich fortyfikacji, bizantyjskich murów ze współczesnymi budynkami wybudowanymi na ich szczytach i osmańskiej latarni morskiej w kształcie minaretu.
Nie wiem czemu, ale gdy patrzyłam na zdjęcia Krety jeszcze we Wrocławiu, latarnia w Chanii wydała mi się ładniejsza niż ta w Rethymno - podczas gdy na żywo jest całkowicie odwrotnie?


I LOVE THE SEA. And - no, it's not like I wear turban to cause even greater mindfuck in people greeting me with Muslim words >D As you know - I simply enjoy it. But mindfucks too.

KOCHAM MORZE. I - nie, to nie tak, że noszę turban, żeby wywołać jeszcze większy mindfuck u ludzi witających mnie muzułmańskim pozdrowieniem >D Jak wiadomo, ja po prostu to lubię. Ale mindfucki też.

3 października 2016

Kiss the past

All of you know about my fascination with ancient times. Among peoples of the dawn of civilization I have some golden favourites (Egypt); cultures I know nothing about, but I'd love to know a lot (Hittites); cultures I dislike, yet I have to live with them (Rome) and cultures I value for this or that, but overall don't speak to me. Like for example Minoan. But it's hard to expect from Minoan civilisation to speak anyway, when we can't even understand its writing >D
It would be illogical to fly to Crete and then admit I don't like its archeology scattered among the mountains and museums (sadly, it's probably true with the rest of my Erasmus group... all my life among the profane, ugh!) or replicated in tourist shops. No, it's not the case here. By writing it doesn't speak to me I mean exacly this - that it doesn't speak to me. That it doesn't fascinate me that much to go deeply into it, but I won't cast it aside when it gets into my hands. That it doesn't feel 'mine' - but on the other hand, how can I not call 'mine' strands of pearls braided into soft black locks? The graceful and interestingly un/clothed figurine of woman with bare breasts and snakes in her hands? The language, which remains mystery to that extent we don't even know which others was it related to, if any? The slender prince among lillies? I own a tiny labrys, a double-bitted axe, symbol of the palace of Knossos (and lesbians, but where is the lie?); I'll also probably throw some money into something with Phaistos disc motif, or snake 'goddess' mentioned above, before returning to Poland. No, although I look at Minoan culture with detachment, it's a warm look nevertheless. Mostly because of its elegant art with nearly-Art Nouveau lines. Even if those are mostly fabricated by Evans.

Wszyscy wiecie o mojej fascynacji starożytnością. Wśród ludów świtu cywilizacji mam swoich złotych faworytów (Egipt); kultury, o których nie wiem nic, a chciałabym dużo (Hetyci); kultury, których nie lubię, a muszę z nimi żyć (Rzym) i kultury, które cenię za pewne elementy, ale nie potrafią do mnie przemówić. Na przykład minojska. Skądinąd ciężko oczekiwać od cywilizacji minojskiej, by mówiła, skoro nawet jej pisma nie rozumiemy >D
Nielogicznym byłoby jechanie na Kretę i przyznanie się po czasie, że nie lubi się tamtejszej archeologii rozsianej pośród gór i muzeów (aczkolwiek prawdopodobnie właśnie tak jest w przypadku reszty ludzi z Erasmusa... całe życie z profanami, ech), tudzież podrabianej w sklepach dla turystów. Nie, to nie ma w moim przypadku racji bytu. Pisząc, że nie przemawia, mam na myśli dokładnie to - że nie przemawia. Że nie fascynuje mnie na tyle, by ją zgłębiać za wszelką cenę, ale nie pogardzę, jeśli sama do mnie przychodzi. Że nie wydaje mi się "moja" - ale z drugiej strony, jak mogę nie nazwać "moimi" sznurów pereł wplatanych w miękkie czarne pukle? Zgrabnej i ciekawie roze/u-branej figurki kobiety z nagim biustem i wężami w dłoniach? Języka, który pozostaje zagadką do tego stopnia, że nie wiadomo nawet, z jakim innym był spokrewniony i czy w ogóle? Wiotkiego księcia wśród lilij? Posiadam maleńki labrys, topór o podwójnym ostrzu, symbol pałacu z Knossos (i lesbijek, ale gdzie tu jest kłamstwo?); przed zakończeniem tej imprezy pewnie rzucę pieniądzem jeszcze w coś z motywem dysku z Fajstos, albo wspomnianą wyżej wężową "boginię". Nie, choć moje szkiełko i oko patrzy na cywilizację minojską z dystansem, to jednak ciepło. Głównie przez tę elegancką sztukę o niemalże secesyjnej kresce. Nawet jeżeli ta jest w znacznej mierze przekłamana przez Evansa.


Contents:
Trousers - H&M
Cape-shrug - thrift store
Blouse - thrift store
Choker - Lokaah (it's an anklet btw.)
Necklaces - some tourist stall in southern Germany, anklet traded with roommate and gift from an ex-friend
Bracelets - H&M, Lokaah, olx
Rings - Lokaah, H&M
Head chain - H&M
Earrings - Allegro
Winklepickers - Mango


Where did this beginning lead? Hah, exactly - to the palace of Knossos. The place which seems to be reflected in stories about labyrinth and Minotaur, to whom ancient Cretans allegedly have been making human sacrifices - and these stories gave it name in 19th century. Looking from above at three levels of rooms, hallways, yards and passages so narrow they couldn't be in use, it's not hard to follow the tradition of the myth. It's called 'palace', but nobody knows what it or the rest of Minoan palaces really were. If it was in fact a palace, then it would be a really peculiar one from our point of view, because the court rooms would be intertwined with storage rooms, and maybe even with temple rooms... It resembles the inner structure of an ant's nest, if anything - although ant's nests are at least defeded, and there was no weaponry found in Knossos. It's 3900 years old, making it the oldest city in Europe, and it's current presence was brought to life by Arthur Evans, archeologist obsessed with his romantic vision, who took some plaster, slapped it here and there and painted missing parts of frescoes (read as: made up 90% of them), so it would look nicely. Yes, he found this one strange method to annoy world's archeologist industry! >D
I'd like to tell you as the one last thing, that Knossos is an archeological site, even if inactive. And in spite of reconstructed elements you get to see every time this place is being shown, Knossos for its most part is exactly the same thing as every other digout - an unphotogenic pile of stones.

Do czego prowadził ten wstęp? Ha, dokładnie tak - do pałacu w Knossos. Miejsca, które wydaje się mieć odzwierciedlenie w historiach o labiryncie i Minotaurze, któremu Kreteńczycy mieli składać ofiary z ludzi - i od nich została mu w XIX wieku nadana nazwa. Patrząc z wysokości na trójpoziomową plątaninę pokoi, dziedzińców, korytarzy i czasem otworów tak wąskich, że nie mogły być używane, nie jest trudno podążyć za tradycją mitu. Przyjęło się mówić o nim "pałac", choć nie wiadomo, czym on i reszta minojskich pałaców naprawdę była. Jeśli faktycznie były to pałace, byłyby one dziwaczne z naszego punktu widzenia, gdyż przeplatałyby się tam pomieszczenia wizytowe z magazynami, i może nawet świątynnymi... Bardziej przypomina to wewnętrzną strukturę mrowiska - z taką różnicą, że mrowiska przynajmniej są bronione, a w Knossos nie znaleziono żadnego śladu po zbrojowniach. Liczy sobie 3900 lat, co czyni go najstarszym miastem w Europie, a obecny wygląd zawdzięcza opętanemu romantyczną wizją archeologowi Arthurowi Evansowi, który wziął i dokleił trochę betonu tu i tam, i domalował brakujące elementy freskom (czytaj: nazmyślał 90%), żeby było ładnie. Tak, odkrył jedną dziwną metodę na wkurwienie światowego przemysłu archeologów! >D
Na koniec chciałabym tylko przestrzec, że to przede wszystkim stanowisko archeologiczne, nawet jeśli nieczynne. I mimo zrekonstruowanych elementów, pokazywanych zawsze, gdy mowa o tym pałacu, Knossos jest w większości tym samym, czym każde inne wykopalisko - mało fotogeniczną kupą kamieni.

Clothes from the 90s slowly go back to the shadows where they belong, only to be replaced by return of the early 00s. What can I say, I couldn't pick just one to kill it with fire, but the later fashion is slightly better for me thanks to one thing - wide-legged trousers. I hate skinny jeans and I dare to make an controversial opinion, that in spite of their prevalence they don't suit anyone. Sizes bigger than 0 look like awkward pears, on size 0 they emphasize these crooked legs that every too thin girl has. It applies to me as well. I have one pair of skinny pants and I feel like a clumsy barrel in them (not to mention they crush my balls)... and all it took was to wear absurdly wide palazzo pants with high waist to suddenly turn into a slender and graceful creature with long legs? I love wide trousers, I've been wearing them for many years until they disappeared from stores and I'd love to see their return <3
And fake septums. Not only I don't have to worry anymore that making it ar home from a piece of wire would poke and hurt my nasal septum, but I also have more interesting designs to choose from than the ordinary cow nose ring. What a time to be alive, I can finally be as fake as I want <3

Ciuchy lat 90 powoli odchodzą do lamusa, na ich miejsce wkracza powrót do początku XXI wieku. Cóż rzec, nie potrafiłabym wybrać tylko jednej z nich, by zabić ją ogniem, ale ta późniejsza moda jest dla mnie ciut lepsza dzięki jednemu elementowi - rozszerzanymi spodniami. Nienawidzę rurek i pokuszę się o kontrowersyjną opinię, że mimo swojego masowego występowania nie pasują żadnej dziewczynie. Przy rozmiarze większym niż 34 wygląda się w nich pociesznie gruszkowato; przy mniejszym wąskie spodnie bezlitośnie podkreślają te krzywe nogi, które zawsze się robią przy zbyt niskiej wadze. To się tyczy rzecz jasna także mnie. Mam jedne rurki i czuję się w nich jak niezdarna beczułka (pomijając, że cisną mnie w jajca)... a wystarczyło mi założyć absurdalnie szerokie szwedy z wysokim stanem, bym nagle stała się smukłym i pełnym wdzięku długonogim stworzeniem? Kocham szerokie spodnie, nosiłam je przez wiele lat, póki nie zniknęły ze sklepów i liczę na ich powrót <3
I oszukane septum. Nie dość, że już nie muszę się martwić, że zrobiony z druta w domowych warunkach kłułby mnie w przegrodę nosową, to jeszcze mam do wyboru ciekawsze projekty niż zwykłe krowie kółko. Co za piękne czasy do życia, mogę być wreszcie tak pozerska jak tylko zapragnę <3

30 września 2016

I'm wearing 3 tri▲ngles, am I øccvl† enough?

Many people mistake goths for metalheads. Back in the 80s it would be a strange mistake, signifying one's sight problems, nowadays these two subcultures are strongly unified. Black here, black there; people identifying as goths listen to metal, while those listening to gothic music don't identify as such. I'm writing this from a point of view of a person who doesn't like metal music (unless it's something special or some cheesy power metal about elves and dragons), but I've always perceived goth as something more feminine, and metal as masculine - and it's a pity gothic movement lost this peculiar decadent androgyny of oldschool, both on men and women, in favour of metalhead masculinity. It shows even when it comes to shoes, because even if all these metalhead gothic girls still wear flowy dresses and wide sleeves, they've changed pointy pixie boots with buckles to combat boots, and seeing the the first ones on men is a miracle. I haven't ever owned combat boots, so I can't really speak about their comfortableness or lack thereof, practicability or not - I just wanted to draw your attention to the fact that the 'obligatory' gothic boots, the winklepickers, in spite of their fancy and whimsical form, aren't just for looking pretty. In the ideal situation, they should serve the same purpose for a gothic person as the combat boots for metalheads - to be boots to go everyday, to special outfits, to gigs, bed, mountains.

Wielu ludzi myli gotów z metalami. Jeszcze w latach 80 byłoby to pomyłką dość dziwną i świadczącą o brakach w zmyśle wzroku, teraz obie subkultury się zunifikowały. Tu czarny, tam czarny; ludzie uważający się za gotów słuchają metalu, a ci słuchający gotyku się za nich nie uważają. Piszę to z punktu widzenia osoby, która za metalem nie przepada (o ile to nie jest coś wyjątkowego albo powermetalowy kwas o elfach i smokach), ale gotyk zawsze wydawał mi się bardziej kobiecy, a metal męski - i szkoda mi zatracenia tego specyficznego, dekadencko androgynicznego wyglądu w oldschoolowym gotyku, zarówno w odmianie męskiej jak i żeńskiej, na rzecz metalowego prymatu maskulinizmu. Widać to nawet po obuwiu, bo nawet jeśli metalo-gotki pozostały przy zwiewnych kiecach i rękawach, to spiczaste wróżkowe buty z klamrami zmieniły na glany, a u mężczyzn to już w ogóle takich dopatrzeć się nie podobna. Nie miałam nigdy glanów, nie mi więc mówić o ich wygodzie czy też jej braku, praktyczności czy też nie - chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że sztandarowe gotyckie obuwie, jakim są winklepickersy, mimo wyglądu fikuśnego i finezyjnego, nie mają tylko ładnie wyglądać. W wydaniu idealnym powinny gotu, jak glany metalowi, służyć do wszystkiego: do chodzenia na co dzień, do chodzenia odświętnie, na koncerty, do łóżka, w krzaczory.Especially mountains. Did you think it's impossible to cross ruined ravines in pointy boots of a Teutonic knight? (that's how my dad calls them; no idea where did he pick this up from, but it seems I'm bound to stay a Prussian spawn forever >D) Well, news flash - it is indeed possible, even without any major efforts or sprained ankles. You'll probably never see me in more casual version than today, so enjoy - and don't take it too seriously. This entry is only a cheap excuse for showing some photos of Cretan thicket >D

Zwłaszcza w krzaczory. Myśleliście, że nie da się chodzić po zrujnowanych wąwozach w spiczastych butach rycerza krzyżackiego? (tak nazywa je mój ojciec; nie mam pojęcia, jakimi drogami poszły jego skojarzenia, ale prawdopodobnie jest mi przeznaczone do końca życia pozostać pruskim pomiotem >D) Da się. I to bez wysiłku i skręconych kostek. Prawdopodobnie nigdy nie zobaczycie mnie w bardziej casualowym wydaniu niż dziś (no chyba, że jesteś moją znajomą i jestem u ciebie na chacie na nocleg, a jest bardzo gorąco), więc napawajcie się tym widokiem do woli - i nie bierzcie go na serio. Tak naprawdę ta notka jest tylko wymówką do pokazania zdjęć kreteńskich chaszczy >DContents:
Shirt - thrift store (River Island)
Shorts - Pull and Bear, borrowed from roommate
Pendants - Lokaah and lunula traded with roommate
Shoes - Mango


I'm not a mountain type of person. I don't like neither them, nor hiking. Considering this, it shouldn't surprise I didn't react enthusiastically when Erasmus coordinator suggested a hiking trip to Myloi gorge. Walking with group of people was one bad thing, the second was I don't have any clothes aproppriate for such trips, neither here, nor even at home - yet we were told to wear t-shirts and sneakers... I've been hestitating until the last moment and that's the story about how I shown up in forest dressed in shirt for sleeping, borrowed shorts and winklepickers as the only covered shoes I have. I don't regret, though - I quickly drifted away from the group in order to take photos, so I wasn't bothered by people, and the sights were splendid.
Myloi gorge ends nearly on the suburbs of Rethymno. It's name is taken from over a dozen of mills along it, now not working and picturesquely ruined. It's them that made this trip worthwhile - otherwise this would be just a simple walking up and down through some forest, an activity I don't find pleasure in. But with their postindustrial decay this gorge was gorgeous... <3 (pun intended)

Nie jestem górską osobą. Góry nie podobają mi się i nie lubię po nich chodzić. Nie dziwota więc, że gdy koordynator Erasmusa zaproponował kilkugodzinną wycieczkę do wąwozu Myloi, nie zapałałam do tego pomysłu entuzjazmem. Bo nie dość, że łazęga w grupie ludzi, to jeszcze nie mam żadnych ubrań nadających się na piesze wycieczki ani tutaj, ani nawet w domu - a tu zalecenie było, żeby był t-shirt i sportowe buty... Wahałam się do ostatniej chwili i tak wylądowałam w lesie w koszulce do spania, pożyczonych szortach i winklepickersach jako jedynych zakrytych butach, jakie mam przy sobie. Nie żałuję - od grupy odłączyłam się szybko na rzecz uwieczniania co bardziej urzekających zakątków, więc towarzystwo ludzi mi nie wadziło, a widoki były fenomenalne.
Wąwóz Myloi podchodzi niemal pod same przedmieścia Rethymno. Swoją nazwę wziął od kilkunastu młynów położonych wzdłuż niego, obecnie niedziałających i malowniczo zrujnowanych. To one uczyniły tę wyprawę wartą zachodu - gdyby nie one, wyprawa ta byłaby łażeniem w górę i w dół po lesie jakich wiele, w czym ja nie potrafię znaleźć przyjemności. A tak mogłam oglądać postindustrialny rozkład, tak miły dla mojego oka... <3


I've found these peculiar things on my way. I absolutely refuse to make any educated guesses about what are thooooose.

Na trasie znalazłam też takie kurioza. Nie podejmuję się żadnej próby wytłumaczenia, co to jest i do czego służy >D