21 listopada 2015

10 ungoth confessions

10 ungoth things? More like my whole life >D I knew it would end like this when I considered doing this tag. I've made a list of more than 30 things, but it looks like I left it at home recently and now I have to dig out of my memory what I've written there and which of these things were interesting.

10 niegotyckich rzeczy? Bardziej całe moje życie >D Wiedziałam, że tak się to skończy, gdy przysiadłam do tego taga. Miałam ja wam listę ponad 30 punktów, ale wygląda na to, że zostawiłam ją ostatnio w domu i teraz muszę zmyślać na bieżąco, co na niej wypisałam i co z tego było ciekawe.
1. The only gothic literature I have on my shelf are Poe's and Lovecraft's stories, and a study about gothicisms. It's not my kind of thing. I've read 'Dracula' as a child and I think it was the very first book I left unfinished. It was so sickeningly weak for me that for many years I believed I've read some spin-off under the same title, because I couldn't believe people actually find something to love in this book.

2. There is also a funny thing about Lovecraft, because as much as I love his prose, I start to suspect it's more of a guilty pleasure for me. It's badly written, and calling him 'a master of horror' is just ridiculous, because who can even find his works scary, three year old children? Unless we count this unnecessary pompousness of the words he uses, now this can be truly horrific.
-----------------------------------------------------
1. Jedyną gotycką literaturą, jaką mam na półce, są opowiadania Poego i Lovecrafta oraz opracowanie naukowe "Wokół gotycyzmów". To nie moje klimaty. Czytałam jako dzieciak "Draculę", i to była chyba pierwsza książka, którą rzuciłam w połowie. Mniejszej połowie. Była dla mnie tak żenująco słaba, że przez wiele lat sądziłam, że czytałam jakiś spin-off pod tym samym tytułem, bo nie mogłam uwierzyć w to, że ludzie znajdują w niej coś do uwielbiania.

2. Z Lovecraftem też jest śmieszna sprawa, bo choć faktycznie uwielbiam jego prozę, to jestem coraz bardziej pewna, że działa to na zasadzie grzesznej przyjemności. Koleś ma słaby warsztat pisarski, a nazywanie go "mistrzem grozy" mnie bawi, bo kogo jego dzieła mogą przerażać, trzylatków? No chyba, że ta nadmierna pretensjonalność jego słów jest tym, co śmieszy, tumani, przestrasza.


3. Spiders scare me. Siouxsie's eyebrows make me laugh, and roses are plain ugly flowers. I don't like Burton's movies. 'The Crow' was a terribly boring and bad movie for me, and I avoid horrors, because I don't enjoy getting scared. I seriously prefer random flicks like Kung Fury.

4. I don't get excited over Halloween. Not only I don't like this holiday in itself, I shrug my shoulders also over its aesthetics.
It's easy to conclude from this that my room decor is also far away from gothic. In fact, I would quickly go crazy among only black-grey-purple furniture and items. Although it's a deeper thing, since I don't decorate my living spaces accordingly to my aestetic tastes at all, and I'm able to live surrounded by whatever things without having my inner comfort disturbed.
-----------------------------------------------------
3. Boję się pająków. Brwi Siouxsie to jakiś żart, a róże uważam za paskudne kwiaty. Nie lubię filmów Burtona. "Kruk" był dla mnie koszmarnie nudny i kiepski, a horrorów unikam, bo nie lubię się bać. Szczerze wolę oglądać kwasy w stylu Kung Fury.

4. Nie ekscytuję się Halloween. Nie dość, że w ogóle nie uznaję tego święta, to jeszcze i ta cała otoczka estetyczna przepływa koło mnie w ogóle nie ruszając.
Łatwo z tego wysunąć wniosek i taki, że wystrój mojego pokoju leży daleko od gotyku. Szczerze mówiąc, szybko zwariowałabym wśród samych czarno-szaro-purpurowych mebli i itemków. Choć to sięga dalej, ja w ogóle nie dostosowuję moich przestrzeni życiowych do moich preferencji estetycznych i jestem w stanie mieszkać w dowolnym otoczeniu bez uszczerbku na komforcie psychicznym.


5. I REALLY can't stand vampires. They are basically nothing else but mosquitoes for me. Parasites with personalities equally irritating as buzzing of mosquito wings, and, like them, they deserve only a slap. There is one vampire character I like, but only because the vampirism was his marginal treat and didn't influence his behaviour: Regis from 'The Witcher' saga, if these book series were translated into your language.

6. I find satanism and magical systems (especially wicca) especially laughable. I know some of my followers practice either of these, so I won't elaborate, but just like I don't go to your blogs and not write shit in the comment section, I won't accept any defending shitposting here. I'm not a Christian, just a proud rationalist with a wide knowledge about anthropology and religions.
-----------------------------------------------------
5. SZCZERZE nienawidzę wampirów. Są dla mnie zasadniczo niczym innym jak komarami. To pasożyty wyposażone w osobowości równie irytujące co brzęczenie komarzych skrzydełek i, jak one, zasługują jedynie na siarczystego plaska. Jest jedna postać wampira, którą polubiłam, ale to dlatego, że wampiryzm był marginalną częścią jego osobowości i żadne z jego zachowań nie były nim podyktowane: Regis z "Wiedźmina".

6. Satanizm i systemy magiczne (zwłaszcza wicca) są dla mnie żenująco śmieszne. Wiem, że mam wśród obserwatorów osoby, które praktykują jedno bądź drugie, dlatego nie będę się nad tym rozwijać, ale tak jak ja nie chodzę po waszych blogach i nie kręcę z was beki w komentarzach, tak i na moim nie życzę sobie prób bronienia tych wierzeń. Nie jestem chrześcijanką, jedynie dumnym racjonalistą z rozległą wiedzą antropologiczną i religioznawczą.


7. My nickname should suggest something - namely that I enjoy sun and warmth. What's more, I tan freakishly easily. Which might not be that bad, since I always found brown-skinned women the most beautiful in the world. Worse thing is, only these with skin brown thanks to their genes.

8. I don't have goth friends and I don't need to. It's the 'normal' types who are the best partners to talk about morbid things like eating people or symbolism of blood anyway.
Another thing we share is bad party music. I absolutely unironically listen to and enjoy worst trash humankind ever created and I'm not even ashamed. Preferred types are 80s disco, 90s eurodance and cheesy Balkan folk-pop >D If you know any cheesy German music, I'll be very thankful for links >D
-----------------------------------------------------
7. Mój pseudonim powinien coś sugerować - to, że bardzo lubię słońce oraz ciepło. Dodatkowo opalam się tak szybko, że to aż śmieszne. Co może nie jest aż tak złe, zważywszy na to, że od zawsze uważałam śniadoskóre kobiety za najpiękniejsze. Gorzej, że jedynie te śniade dzięki genom.

8. Nie mam gotyckich znajomych i nie potrzebuję ich mieć. Co zabawne, to właśnie ci "normalni" są najlepszymi partnerami do rozmów o makabrycznych rzeczach typu jedzenie ludzi albo symbolika krwi. (Ale tak serio: jeśli nie rozmawiałam z tobą o jedzeniu ludzi, to nie jesteś moim prawdziwym znajomym >D)
Łączy nas też zamiłowanie do imprezowej złej muzyki. Zupełnie nieironicznie słucham i świetnie się bawię do najgorszych gówien, jakie stworzyła ludzkość i bardzo mi z tym dobrze. Preferowane to disco z lat 80, eurodance z 90 i bałkańskie disco polo >D Jeśli macie jakichś śmiesznych Niemców, to też chętnie przyjmę sugestie >D


9. I'm not an artsy type. Sure, I'll sit from time to time with a sewing machine, and sometimes I'll even take a pencil and sheet of paper, but don't let anyone convince you I create something. I don't even feel the need to.
And fuck poetry in particular.

10. Thanks to my low threshold of pain I don't and probably never will have such 'necessary' things for goths, like tattoos and piercings. It also excluded self-harm - sure, I have some scars here and there, but these are aftereffects of having acne cats and childhood spent on playing outdoors >D Also masochism doesn't sound appealing for me in a slightest. Sadism, however, is completely another thing...~ >D
-----------------------------------------------------
9. Nie jestem typem artystki. Pewnie, czasem zasiądę do maszyny do szycia, czasem nawet wezmę do ręki kartkę i ołówek, ale nie dajcie sobie wmówić, że cokolwiek tworzę. Nie odczuwam nawet takiej potrzeby.
A zwłaszcza pieprzyć poezję.

10. Mój niski poziom bólu sprawia, że nie mam i prawdopodobnie nigdy nie będę mieć tak niemal obowiązkowych dla gotów rzeczy jak tatuaże i kolczyki. Wykluczył także samookaleczanie się - blizny co prawda mam tu i ówdzie, ale to pozostałości po trądziku kotach i dzieciństwie spędzanym na podwórku >D Również masochizm nie brzmi dla mnie ani trochę pociągająco. Sadyzm to jednak zupełnie inna sprawa...~ >D


Contents:
Coat - thrift store
Overdress - bought secondhand
Shawl - thrift store
Shirt - thrift store
Skirt - thrift store
Jabot - handmade
Tricorn hat - Surface Spell on Taobao
Bat brooch - found
Necklaces - Stradivarius and Diva
Rings - Lokaah and H&M
Brooch with chains - Diva

24 października 2015

NO I AM AFRAID

Song for today: Vampire Beach Babes - Tomb Mau Mau

I probably couldn't find more trippy background than entry to the squat where Return to the Batcave takes place, even if I tried >D
My shoes are truly hideous, but in the way that makes me unable not to love them. They saved my ass before holiday break anyway, when my previous shoes died in the most disgraceful way the shoes can die (damn you, H&M!), and saved it once again this time, when my new winklepickers decided to eat my heel.
The best thing this evening was for me a spontaneous dance I did during the technical break with an unknown guy to the song above. I've watched too many charleston dance videos and people prancing to new wave music to still be able to dance in a normal way >D But all people at RTTB dance like me. And that's beautiful.

Prawdopodobnie nie znalazłabym we Wrocławiu bardziej kwasowego tła niż wejście do squata, w którym odbywa się Return to the Batcave, nawet gdybym chciała >D
Moje buty są najbrzydsze na świecie, ale jakoś w taki sposób, że nie mogę ich nie kochać. Uratowały mi zresztą tyłek przed wakacjami, gdy moje poprzednie umarły w najbardziej haniebny sposób, w jaki mogą umrzeć buty (dzięki, H&M!), i uratowały mi go teraz, gdy moje nowe winklepickersy postanowiły zjeść mi piętę.
Najlepszą rzeczą tego wieczoru był dla mnie spontaniczny taniec poczyniony w przerwie technicznej z nieznanym mi kolesiem do piosenki z linka. Naoglądałam się za dużo filmików z charlestonem i z ludźmi gibiącymi się do nowej fali, by być jeszcze w stanie tańczyć normalnie >D Ale wszyscy bywalcy RTTB tańczą tak samo. I to jest piękne.Contents:
Dress - thrift store, originally River Island
Cobweb overdress - handmade
Tights - Leg Avenue, plus solid white ones underneath and ripped ones over them
Shirt - from two pairs of ripped tights
Short necklace - Lokaah
Long necklace - Stradivarius
Shoes - thrift store
Necklace on shoe - H&M
Bracelets - Lokaah
Rings - Lokaah, H&M, Diva
Bat hairclip - handmade from a felt bat-shaped bowtie from a 3-year old child's vampire costume >D


Musically... yes, I was late again to the first band, Ash Code, but I enjoyed what I managed to hear. Them, Wieże Fabryk and maybe Agent Side Grinder, the rest I found weak. There are some regions of deathrock I don't like, and punk is the worst for me.

Muzycznie... tak, ponownie spóźniłam się na pierwszy zespół, Ash Code, ale dobrze mi się słuchało tego, na co dotarłam. Oni i Wieże Fabryk (zabawnie odkryć, że nic nie zmieniło się od czasów przesłuchiwanych przeze mnie kilka lat temu bootlegów i wokalista w trakcie koncertu nadal prosi o korekty w ustawieniach dźwięku >D), może jeszcze Agent Side Grinder, reszta była dla mnie mało strawna. Są pewne rejony deathrocka, których nie lubię, a punku nie zdzierżam.

17 października 2015

Batass

Autumn is not only a return of university joys into my life, it's also return of the bat. Batcave time! I love Return to the Batcave like no other mass event. Although this time none of my friends was with me (after a bit of social anxiety called 'I Am Alone, What Do I Do' I met Maria of Дээus Эxx Маchina and Piotr the photographer, though), it helped me to feel I'm a part of a community. And that this sense of community with beautiful people with teased hair is a nice feeling indeed. I talked with Maria and her partner, I missed one gig because I ended up talking with some random Finnish guy, during afterparty I had two girls playfully hitting on me - as much as I hate to socialize, it felt very good here.

Jesień to nie tylko powrót uniwersyteckich radości w moje życie, to także powrót nietoperza. Batcave time! Kocham Return to the Batcave jak żadną inną masową imprezę. Choć na tej edycji nie towarzyszył mi nikt znajomy (po krótkim ataku niepewności pod tytułem "Jestem Sama, Co Ja Tu Robię" spotkałam jednak Marię z Дээus Эxx Маchina oraz fotografa Piotra), to pozwoliło mi to poczuć, że jestem częścią wspólnoty. I że takie poczucie wspólnoty z pięknymi ludźmi o natapirowanych włosach jest miłe. Rozmawiałam z Marią i jej partnerem, przegapiłam koncert, bo zagadałam się z jakimś Finem, na afterowym parkiecie dla zabawy zarywały do mnie dwie laski - jak nie znoszę się socjalizować, tak tutaj było mi dobrze.Bad hair and makeup, because the photos were taken after party and after afterparty (6am, good morning!). Taken at home, because life is bad, and Central Europe is cold. I'm already ill anyway. I hoped batcave will cure me. It did - but only for the second day of the party >D Also I want to bring your attention to my strangely, yet satisfactorily flat chest. I never wanted to have them boobs.

Wygląd po przejściach, bo zdjęcia zrobione nie tylko po imprezie, ale i po afterze (6 rano, dzień dobry!). Robione w domu, bo życie jest złe, a środkowa Europa zimna. I tak już jestem chora. Liczyłam, że batcave mnie wyleczy. Zrobił to - ale tylko na drugi dzień imprezy >D Ponadto muszę zaznaczyć, że mam tu tyleż fascynująco, co satysfakcjonująco płaską klatę. Nigdy nie chciałam mieć cycków.


Contents:
Tank top - thrift store, ripped by me
Laced top - thrift store
Skirt - thrift store, used to be a lower part of a dress
Leggings - small market stall, with ripped tights over them
Boots - thrift store
Belt - thrift store
Gloves - thrift store
Fishnet shirt - selfmade from tights from Allegro
Necklace - 2 bracelets and bag chain
Bracelets - LokaahFrom the music stuff (so I'll remember what band to check out better later >D) - Geometric Vision was a total bomb. 'Like She Past Away, but without turkish', which is good, because I adore She Past Away (or at least their first album). It seems like Italians do some good music, last year also an italian band was my favourite one. I was a bit late to Kandahar's gig, but they were good; I can't remember whether I saw Varsovie and Shadowhouse >D Masquerade was a no for me, and 13th Chime, although they played decently, the only thing I had in mind during their gig was 'bring on the afterparty, I want to dance!' I blame Geometric Vision for this >D

Z rzeczy muzycznych (żebym potem pamiętała, czyj dorobek lepiej poznać >D) - Geometric Vision stał się moim ulubieńcem wieczoru. "Jak She Past Away, tylko bez tureckiego", co jest dobrą rzeczą, bo uwielbiam She Past Away (a przynajmniej ich pierwszą płytę). Włochom widać udaje się dobra muzyka, w zeszłym roku też włoski zespół najbardziej porwał moje serce i nogi do tańca. Na Kandahar się spóźniłam, ale też był dobry; czy widziałam Varsovie i Shadowhouse przypomnieć sobie nie potrafię >D Masquerade to nie były moje klimaty, a 13th Chime, choć grali w porządku, to w czasie ich koncertu miałam w głowie już tylko "dajcie mi tego aftera, chcę potańczyć!" Winię za to Geometric Vision >D